מדיניות פרטיות קוסמטיקאית

א. כללי

 

על השימוש באתר זה https://shoshir.org.il/ תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.

להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר (להלן “מדיניות הפרטיות” ).

בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש באתר, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה IP שממנה פנית ועוד).

מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

שושי רוזנר (בעלת האתר) אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי קצה אחרים (יוצרים תומכים ומבקרים) גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטת בעלת האתר. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו יוצר, תומך, אתר או גוף מסחרי.

יודגש, כי הפרטים שיסופקו לבעלת האתר, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות בעלת האתר או כנגד מידע דומה שסופק לבעלת האתר או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

ב. מאגר מידע

 

המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של בעלת האתר.

ג. השימוש במידע

 

השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:

8.1. לאפשר את שימושך באתר;

 

8.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

 

8.3. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;

 

8.4. לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, לרבות באמצעות הרכישות הקבוצתיות – וכן פרסום מידע ותכנים;

 

8.5. להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

 

המידע שישמש את בעלת האתר יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

האתר מתעד באופן אוטומטי בשרתים את כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש שלעיל, הנך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי בעלת האתר לצורך:

11.1. יצירת קשר עמך.

 

11.2. משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך(בין על ידי בעלת האתר ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי ו/או השבועי, אלא אם תציין בכתב בפני בעלת האתר כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של בעלת האתר בכתובת הדואר האלקטרוני shoshir4@gmail.com ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

 

11.3. לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר.

 

11.4 . בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

 

ד. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

 

בעלת האתר לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו’).

על אף האמור לעיל, בעלת האתר תהייה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

13.1. בעלת האתר קיבלה את הסכמתך לחשוף מידע זה;

 

13.2. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים, כדוגמת העברת פרטי התקשרות של התומך אל היוצר ו/או פרטי כרטיס אשראי לחברת הסליקה באינטרנט. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר והוסכם אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו בעלת האתר;

 

13.3. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל בעלת האתר צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

 

13.4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלת האתר שתחייב את חשיפת פרטיך;

 

13.5. במקרה בו בעלת האתר תמצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

 

13.6. במקרה שבו בעלת האתר תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

ה. Cookies

 

האתר יכול וישתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

ו. פרסומות של צדדים שלישיים

 

ייתכן ובעלת האתר תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. המודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה -Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

ז. אבטחת מידע

 

בעלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, בעלת האתר אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן.

ח. זכות לעיין במידע

 

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות למחלקת שירות הלקוחות של בעלת האתר בכתובת הדואר האלקטרוני shoshir4@gmail.com בטלפון 0523111104

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

ט. שינויים במדיניות הפרטיות

 

מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו בעלת האתר משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, בעלת האתר תודיע לך על כך שהתבצע שינוי במדיניות הפרטיות על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור “מדיניות פרטיות” או שם דומה.